Sprawy rozwodowe

Często bywa tak, że różne sytuacje doprowadzają do rozstania dwójki ludzi, a jeżeli są małżeństwem – rozwodu. Chcąc się rozwieść – przyda się profesjonalna pomoc adwokata (temat ten został również poruszony na blogu), który pomoże w sprawnym przeprowadzeniu postępowania. Nie jest to łatwa dla zainteresowanej osoby sprawa, dlatego wyrozumiały adwokat to nie tylko dobra reprezentacja, ale również wsparcie.

Patrycja Bartoszewicz, jako prawnik od rozwodów mająca swoją Kancelarię w Poznaniu, będzie należycie reprezentować Twoje racje. Powie Ci, jakich dokumentów potrzebujesz, żeby wziąć rozwód i jak wygląda cały proces postępowania.

Co trzeba wiedzieć, żeby wziąć rozwód i kiedy można go wziąć?

Wszystko musi odbywać się w zgodzie z prawem, a więc koniecznym warunkiem do wzięcia rozwodu jest okoliczność, kiedy następuje zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Jeżeli ta przesłanka nie jest spełniona, sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu. Nie musi tego robić, nawet kiedy i mąż i żona tego chcą. Może zdarzyć się tak, że niewystarczającymi argumentami są alkoholizm, zdrada czy przemoc. Natomiast, jeżeli owe sytuacje się zdarzają, sąd winien zbadać, czy w relacji danej dwójki osób faktycznie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Czym jest trwały i zupełny rozkład pożycia?

Badając małżeństwo pod kątem rozkładu ocenia się, czy dany stan trwa od dłuższego czasu. Sprawdza się, czy według opinii małżonków możliwe jest to, że będą dalej wspólnie żyć.

Na czym polega weryfikacja, czy nastąpił rozkład zupełny?

Aby do tego dojść, sąd weryfikuje, w jakim stopniu zostały zerwane więzi między małżonkami – chodzi tu o więzy duchowe, gospodarcze i fizyczne. Najczęściej zdarza się tak, że dwójka ludzi mieszka już osobno, a jedno z nich lub nawet oboje, swoje życie związali z innym partnerem.

Może się jednak przydarzyć, że nadal wspólnie zamieszkują, co może być spowodowane brakiem odpowiednich środków do wyprowadzki. W związku z tym, mimo, że więzy gospodarcze nie zostały naruszone, sąd nadal może orzec rozwód.

Trwały i zupełny rozkład pożycia to nie wszystko

Sąd może odmówić udzielenia rozwodu, nawet jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Od wielu reguł są wyjątki, także i od tej.

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Jeżeli małżeństwo posiada małe dzieci, a w wyniku rozwodu mogłyby one ucierpieć – na przykład wtedy, kiedy sytuacja ekonomiczna nie należy do satysfakcjonujących albo kiedy istnieje ryzyko narażenia psychiki dziecka.

Jak wiadomo – rozwód rodziców może wpłynąć na depresję i inne problemy psychiczne dziecka w okresie dojrzewania.

Sąd nie orzeknie rozwodu również wtedy, kiedy osobą żądającą rozwodu jest osoba w pełni odpowiedzialna za rozkład pożycia, a współmałżonek nie wyraża na to zgody. Winny rozpadu związku musi wtedy przedstawić dostateczne argumenty, które mogłyby skutkować rozwiązaniem małżeństwa.

Jeżeli sąd mimo powyższego nie zezwoli na rozwód dwójki osób, osoba występująca o rozwód musi dostarczyć faktycznych informacji, dzięki którym będzie można stwierdzić, że nierozwiązanie małżeństwa jest naganne i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Zanim przejdziesz do rozwodu – przemyśl separację

Wniosek o separację może złożyć każdy z małżonków w przypadku, kiedy doszło do zupełnego (acz nietrwałego) rozkładu pożycia. Separacja nie zostanie uznana, jeżeli małżonkowie posiadają dziecko, którego dobro mogłoby ucierpieć. W przypadku, kiedy obie strony są zgodne w sprawie separacji – sąd pobiera opłatę 100zł (w przypadku, kiedy tylko jedna osoba wnioskuje o separację– opłata wynosi 600zł).

Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Zależy to od miejsca, które widniało jako ostatnie, wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli któreś z nich nadal tam mieszka. Należy wtedy złożyć pozew rozwodowy w najbliższym sądzie okręgowym. W przypadku, kiedy żaden z małżonków nie mieszka w tamtym miejscu, trzeba udać się do sądu okręgowego względem zamieszkania strony pozwanej. W sytuacji braku określenia, gdzie mieszka osoba pozwana, właściwym będzie sąd okręgowy względem miejsca zamieszkania strony pozywającej – powoda.

Obecnie nie istnieje już obowiązek posiedzenia pojednawczego stron. Zamiast tego, sąd może spróbować nakłonić małżonków do mediacji, jeśli są przesłanki o możliwym ich pojednaniu. W takim przypadku, sąd może zawiesić postępowanie i wznowić na nowo po okresie 3 miesięcy na życzenie jednej ze stron.

Podczas rozprawy badane jest, co spowodowało rozkład pożycia oraz przesłuchuje się strony – małżonków.

Alimenty. Czy można o nie wnioskować w trakcie postępowania rozwodowego?

Jak najbardziej. Należy wspomnieć o tej kwestii składając pozew rozwodowy lub ewentualnie wręczyć wniosek sądowi podczas trwania rozprawy, kiedy obecny jest współmałżonek. Można także przedstawić pismo, którego kopię należy wręczyć drugiemu małżonkowi.

Możliwe jest również domaganie się alimentów od już byłego współmałżonka, kiedy nie jest się osobą wyłącznie winną rozkładu pożycia i ma się słabą sytuację materialną, spowodowaną na przykład chorobą lub kiedy rozwód sprawia, że sytuacja finansowa osoby poszkodowanej znacznie się pogarsza, a były małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Zmiana nazwiska? To nie problem!

Jeżeli osoba, która zmieniła swoje nazwisko na rzecz małżeństwa rozwiodła się i chce wrócić do swojego poprzedniego – nie ma problemu, o ile złoży odpowiednie oświadczenie w przeciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku sądu. Dokumenty przedstawia się konsulowi bądź kierownikowi urzędu stanu cywilnego.

Warto wiedzieć

Za złożenie pozwu o rozwód, sąd pobiera opłatę w wysokości 600 złotych. W przypadku porozumienia się stron w pierwszej instancji i rezygnacji z dalszego postępowania – zwracana jest ta kwota. Kiedy pojednanie stron nastąpiło w postępowaniu odwoławczym – zwraca się połowę kwoty.

O czym może orzekać sąd na podstawie ustaleń w trakcie rozprawy?

Jeżeli w wyniku małżeństwa urodziło się dziecko – określa się, jakie koszty poniosą małżonkowie względem utrzymania go. Sąd może także orzec, który z małżonków jest winny rozkładu pożycia. Jeśli obie strony wyrażają taką zgodę, sąd nie będzie dociekał tej kwestii, przez co żadne z małżonków nie zostanie uznane za winnego. Sąd orzeka również o władzy rodzicielskiej, kiedy w grę wchodzi nieletnie dziecko obojga małżonków. Rodzice powinni posiadać pisemne porozumienie, związane ze sposobem wykonywania obowiązków rodzicielskich. Porusza się także kwestię kontaktów z potomkiem. Sąd przystaje na te warunki, jeżeli nie naruszają one dobra dziecka.

Jeżeli jest więcej dzieci – rodzeństwo powinno wychowywać się razem, chyba że negatywnie wpłynie to na dobro któregoś z nich. W przypadku problemów z rozstrzygnięciem, sąd powołując się na prawo dziecka do wychowania przez dwójkę rodziców, ustanawia podział opieki rodzicielskiej. Może zdarzyć się tak, że sąd ograniczy prawa rodzicielskie jednego z małżonków, jeżeli w innym przypadku mogłoby ucierpieć na tym dobro dziecka. Sąd może również zawiesić prawa rodzicielskie albo w ogóle ich pozbawić. Kiedy małżonkowie mieszkają w jednym miejscu, sąd określa sposób korzystania z dzielonego przez dwie strony mieszkania, kiedy rozwód się uprawomocni.

Czasami jedna ze stron może sprawiać kłopoty na tyle duże i postępować nagannie do takiego stopnia, że sąd wydaje nakaz eksmisji, kiedy żąda tego druga strona. Małżonkowie mogą również złożyć wspólny wniosek, na podstawie którego sąd pomoże podzielić wspólne mieszkanie.

Jedna ze stron może także złożyć wniosek, z powodu którego sąd dokona podziału majątku, ale tylko w przypadku, gdy nie zakłóci to postępowania.

Prawnik zajmujący się sprawami rozwodowymi w Poznaniu, Lesznie i okolicy

Indywidualne podejście do każdej sprawy, wyrozumiałość i pełen profesjonalizm sprawiają, że jest to rzetelny i odpowiedzialny prawnik od rozwodów. Poznań, Leszno i okolice to miasta, w których działa i będzie godnie reprezentować Twoją stronę w postępowaniu sądowym o rozwód.